Zapisnik sa XVII redovne Skupštine akcionara

 

Preuzmite zapisnik sa
XVII Skupštine društva