Zapisnik sa XVIII redovne Skupštine akcionara

 

Preuzmite zapisnik sa
XVIII Skupštine društva