Beni Amrane

BENI AMRANE
1985-1988

Voda iz akumulacije "Beni Amrane" sa crpnom stanicom (neposredno uz branu) potiskuje se kroz betonski cevovod prečnika 2 m, dužine 31 km, do akumulacije "Keddara", a odatle do stanice za preradu vode u Boudouaou i dalje do rezervoara u gradu Alžiru. Na ovom objektu su stečena prva iskustva u primeni valjanog betona, ugradjeno je 60.000 m3 za zaštitu nizvodne kosine brane i platoa nizvodno od slapišta.


Lokacija
reka, mesto, država

Oued Isser, Beni Amrane, Alžir

Tip brane

Kombinovana, nasuta zemljana i betonska brana

Investitor

Ministarstvo hidraulike

Projektant

HARZA - USA

Visina brane
Dužina u kruni
Nasip
Količina betona
Akumulacija

39,5 m
324 m
716.000 m3
290.000 m3
16.000.000 m3