Kalimanci

KALIMANCI
1965-1968

Ovaj objekat je izgradjen na reci Bregalnici u istočnoj Makedoniji. Voda iz akumulacije se prvo koristi za proizvodnju struje, a zatim za navodnjavanje 28.000 ha poljoprivrednih površina. Zapremina akumulacije je 12.000.000 m3, a instalisana snaga elektrane je 12 MW.

Lokacija
reka, mesto, država

Bregalnica, Kočani, Makedonija

Tip brane

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Vodoprivredno preduzeće Bregalnica

Projektant

Energoprojekt - Beograd - Jugoslavija
Melioprojekt - Skoplje - Makedonija

Visina brane
Dužina u kruni
Nasip
Instalisana snaga
Akumulacija

95 m
232 m
1.480.000 m3
12 MW
12.000.000 m3