Đerdap

DJERDAP
1964-1971


Hidroenergetski plovidben sistem "Djerdap" je izgradjen na reci Dunav u Djerdapskoj klisuri na rumunsko-jugoslovenskoj granici. Da bi se obezbedila nezavisna upotreba objekta prema potrebama svake od dve zemlje, izabrana je simetrična dispozicija objekta sa prelivnom betonskom branom u sredini i mašinskim zgradama simetrično sa obe strane brane.


Lokacija
reka, mesto, država
 

Dunav, Djerdapska klisura, Srbija 

Tip brane 

Betonska gravitaciona brana  

Investitor

Elektroprivreda Srbije

Projektant

Energoprojekt - Beograd - Srbija

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u osnovi
Količina iskopa
Zemljani nasip
Kameni nasip
Količina betona
Zaštita obala
Drenaža
Predpristaništa
Prevodnice
Instalisani protok
HMO oprema
Srednji pad
Instalisana snaga

55 m
441 m
46 m
23.000.000 m3
5.000.000 m3
2.500.000 m3
2.700.000 m3
120.000 m
70.000 ha
510 x 100 m
310 x 34 m (19,2 >34,4) m
8.500 m3/sec
110.000 t
75 m
2.100 MW (2 x 1050 MW)