English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Aktuelni projekti Srbija Izmeštanje i regulisanje korita reke Kolubare - II faza

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 56 gostiju na mreži

Izmeštanje i regulisanje korita reke Kolubare - II faza


U okviru Glavnog projekta za izgradnju objekata intervente zaštite P.K.„Tamnava Zapadno Polje“ i P.K.„Veliki Crljeni“ od vodnih tokova Kolubare, Peštana i Vraničine posle velike poplave, maja 2014.godine, predviđena je izgradnja trajnog čepa na poplavnom koritu reke Kolubare.

Uloga ovog čepa je da spreči prodor vode iz korita reke Kolubare u površinski kop Tamnava Zapadno Polje. Predviđeno je da kruna čepa bude na koti 96,00 mnm a dno na koti 90,00 mnm. Ugovor za izgradnju čepa potpisan je u novembru 2014. godine, a radovi su započeli u decembru 2014.godine.


Glavne pozicije radova su:

  • Izrada čepa od glinovitog materijala 111 459 m3
  • Izrada nožice od prirodnog šljunka na nizvodnom kraju čepa 2 741 m3


U prvoj trećini prvog meseca građenja završavaju se pripremni radovi (obeležavanje lokacije, uklanjanje humusa sa površine temeljnog tla čepa i čišćenje kosina do kote 96.00 mnm), i planiranje temeljnog tla čepa do kote 90.00 mnm. Kada se oslobodi dovoljan front rada na planiranju temeljnog tla čepa počinje se sa radovima na izradi čepa od glinovitog materijala do kote 96.00 mnm.

Izrada glinenog čepa se vrši istovarom dopremljene gline sa pozajmišta , koje je udaljeno oko 500 metara, njenim razastiranjem i ugradnjom u slojevima. Glineni čep se ugrađuje u slojevima debljine 30 cm prema propisanim tehničkim uslovima, s tim što se optimalna debljina, u funkciji broja prelaza i dobijene zbijenosti određuje na probnoj deonici.

Dovoz materijala se vrši po već izvršenom i zbijenom delu čepa. Po završetku radova na izradi čepa od glinovitog materijala do kote 96.00 mnm izvode se radovi na humuziranju i zatravljivanju krune čepa u zoni forlanda.

Nožica od prirodnog šljunka na nizvodnom kraju čepa izvodi se razastiranjem i kompaktiranjem sloja šljunka debljine 30-60 cm.