Sidi Salem

SIDI SALEM
1977-1981


Brana sa pripadajućim objektima je izgradjena na najvećoj tuniskoj reci Medjerdi. Akumulacija je namenjena za navodnjavanje i proizvodnju struje.


Lokacija
reka, mesto, država
 

Oued Medjerdah, Testour, Tunis 

Tip brane 

Nasuta brana sa glinenim jezgrom 

Investitor

Ministarstvo opreme

Projektant

Coyne & Bellier - Francuska

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Količina iskopa
Nasip
Količina betona
Instalisani preliv
Tuneli prečnika
Dužina tunela
Temeljni ispust
Hidroelektrana
Dovodni tunel
Ekspan. komora
Umirujuća komora
Odvodni tunel
Srednj pad
Instalisana snaga
Akumulacija
Izmeštanje pruge
Mostovi

73,00 m
345,50 m
9,50 m
6.465.000 m3
4.500.000 m3
206.000 m3
4.300 m3/sec
9,25 m
2 x 750 m
R 8,20 m x 755 m
R 14,10 m x 75 m
R 6,20 m x 56 m
R 6,00 m x 56 m
R 5,20 m x 63 m
R 6,00 m x 275 m
75 m
12 MW
650.000.000 m3
28 km
33 m x 3