Kafue George

KAFUE GEORGE
1967-1971

Hidroenrgetsko postrojenje "Kafue Gorge" u Zambiji je izgradjeno da bi se električnom energijom snabdevali rudnici i industrija. "Hidrotehnika" je izvela gradjevinske radove kao nominovani (izabrani) podizvodjač.


Lokacija
reka, mesto, država

Kafue River , Zambija

Tip brane

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Ministarstvo saobraćaja i energetike

Projektant

SWECO - Swiss

Visina brane
Dužina u kruni
Nasip
Beton
Prelivna polja
Tunel preseka
Dužina tunela
Tunelski iskopa
6 vertikalnih cevovoda
Prečnik cevovoda
Vertikalna pristupna šahta
Instalisana snaga
Akumulacija

55 m
375 m
1.100.000 m3
35.000 m3
4 x (14 x 180 m )
120 m2
9.900 m
1.220.000 m3
6 x 430 m
3,50 m
484 m
900 MW
740.000.000 m3