Zapisnik sa XIX redovne Skupštine akcionara

 

Preuzmite zapisnik sa
XIX Skupštine društva