Vlasina – Sanacija kanala Strvna i Čemernik u sistemu Vlasinskih HE

Sanacija kanala Strvna i Čemernik u sistemu Vlasinskih HE


Investitor : Privredno društvo « Hidroelektrane Đerdap « Kladovo

Projektant : Institut za vodoprivredu « Jaroslav Černi « Beograd

Izvođač : « Hidrotehnika-Hidroenergetika » ad Beograd i GP » Tončev Gradnja » Surdulica

Početak radova : Jun 2011. godine

Planirani završetak radova : Jun 2014.godine.


Dovodni kanali Strvna i Čemernik se nalaze u sklopu sistema Vlasinskih HE. Njihova namena je za prikupljannje voda i njihovo sprovođenje u akumulaciju Vlasina.
Radovi na predmetnom projektu su započeli u junu 2011.godine. Planirani završetak radova je predviđen za jun 2014.godine.
Kanal Strvna drenira vode Strvničke i Preke reke. Dovod je izveden kao trapezni kanal, zatvoren betonskim pokrivnim pločama. Delom je izgrađen od betona, a delom od kamena zidanog u cementnom malteru, sa bokovima u nagibu 1:1. Dimenzije kanala se menjaju duž trase. Dužina kanala je približno 16 km. Na samom dovodu postoje četiri vodozahvata : Preka Reka, Strvna,Mrtvica i Polomski potok, kao i niz manjih vodozahvata,rigola na ostalim tokovima koje preseca trasa kanala.
Kanal ( dovod ) Čemernik pripada sistemu gravitacionih dovoda Vlasinskog jezera, i ima ulogu da drenira vode reke Čemernice i Stefanovske reke. Dimenzije kanala se menjaju duž trase. Dužina kanala je približno 14 km. Na samom dovodu se nalaze vodozahvati Stefanovska reka, Čemernik i Dojčinski potok, kao i niz manjih zahvata.

Radovi na sanaciji dovodnih kanala Strvna i Čemernik obuhvataju sledeće radove :

- Sanacija kanala – obuhvata sanaciju pokrivke kanala- zamena nestabilnih, oštećenih i urušenih ploča postojeće pokrivke novim betonskim elementima, zatim sanacija oštećenja obloge kanala koja se izvodi postavljanjem prefabrikovanih betonskih elemenata u sadašnje korito sa prethodnim uređenjem podloge, kao sanacija procurivanja kanala putem postavljanja geomembrane ili injektiranjem pukotina.

- Sanacija izlivnih građevina – obuhvata uklanjanje postojeće izlivne konstrukcije i izgradnja nove zajedno sa bočnim zidovima.Ovi radovi će se izvoditi u sušnom periodu kada je nivo vode u akumulaciji nizak.

- Sanacija vodozahvata – obuhvataju radove na izgradnji bočnog ispusta za skretanje reke u toku sanacionih radova, uređenje predzahvatnog prostora, sanaciju ulivne rešetke, izgradnja zimskog vodozahvata, sanaciju oštećenja na konstrukciji vodozahvata, sanaciju ispusta na dovodima.

Dinamičkim planom građenja je predviđeno da se u 2011.godini izvedu radovi na kanalu Strvna i to na deonici od stacionaže 12+500 do 15+500 iz razloga što je to najzahtevniji potez izvođenja celokupnih radova.
Izvođač obavlja radove u skladu sa usaglašenom dinamikom i do kraja godine će izvesti sve predviđene radove na pomenutoj deonici kanala Strvna.